Меню Закрити

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування охоплює наступну тематику:

  • Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля.
  • Оцінка стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Формування екологічної мережі.
  • Агроекологія.
  • Лісова екологія та дендрохронологія.
  • Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря.
  • Медико-екологічні дослідження.
  • Ландшафтно-екологічні дослідження.
  • ГІС – моделювання територій для екологічних потреб.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт та грантів факультету.
• «Моделювання і прогнозування змін природних і природно-антропогенних комплексів для цілей ландшафтного планування» № державної реєстрації 0112U007571 (2013-2014 р. р.),
• «Моделювання стану компонентів довкілля для створення системи екологічного менеджменту територій різного функціонального призначення» № державної реєстрації 0115U000505 (2015-2016 р. р.),
• «Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки» № держреєстрації 0117U004873 (2017-2019 р. р.)
• «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» НДР № 40-12 (2012-2013 р.р.)
• «Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування» № державної реєстрації 0113U003714 (2013 р.),
• «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» № державної реєстрації 0114U002892 (2014 р.).

• “Ландшафтно-екологічне моделювання лісових насаджень зеленої зони м. Харків для оцінки екологічних ризиків” № держреєстрації 0118U002171(2018-2019 р.р.)

Співробітники кафедри брали участь від ХНУ імені В.Н. Каразіна в наукових дослідженнях, які виконувались в ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України за Програмою наукових досліджень Національної Академії аграрних наук України 01 «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів» на 2011-2015 р. р., зокрема:
– «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» (2012-2013 р.р.);
– «Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем» (2014-2015 р. р.).

– «Інноваційні підходи до експлуатації ґрунтів в умовах урболандшафту» (на 2019 р. назва етапу: «Оптимізація водного та поживного режимів ґрунтів в умовах урбогеосистем».
Вченими кафедри виконувалась НДР за завданням Міністерства оборони України «Критерії попереднього вибору територій та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України (“ЗЕМЛЯ-ЕКО”)» № державної реєстрації 0115U001016 (2015-2016 р. р.)

     Кафедра приймає активну участь у реалізації Міжнародних грантів факультету, а саме:
• NEAR4 «Мережа для проведення екологічної оцінки та ремедіації водних екосистем» (2009-2011)
• Темпус № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту” (Австрія, Угорщина, Нідерланди, Греція, Росія, Білорусь, Молдова, Україна, Ірландія) (2009-2012 р.р.).
• Темпус № 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах» (Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Україна, 2013-2017),
• Міжнародного Вишеградського Фонду ««Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
• Британської Ради «Оцінка впливу на навколишнє середовище добутку та використання нетрадиційних вуглеводнів» (2014), компанії Шелл «Розробка освітньої (магістерської) програми “Екогеохімія нафти та газу” в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (2014-2015),
• Фонду імені Івана Виговського (Польща, Україна, 2016-2017).
• INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Викладачі кафедри брали активну участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» та входять до авторського колективу відповідного видання, а також долучились до розробки «Екологічної стратегії Харківської області».

Організація конференцій

Кафедра є організатором проведення у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна щорічної конференції Всеукраїнські наукові Таліївські читання, зареєстрованої Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації за матеріалами виступів на яких видається збірка статей «Охорона довкілля».

Кафедрою спільно з кафедрою англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна започатковано проведення Щорічної студентської наукової конференцію англійською мовою “Ecology is a priority. З 2019 року за матеріалами доповідей випускається електронний варіант збірки тез.

Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи». Тематикою конференції обрано шість ключових питань, які стосуються сучасних проблем формальної і не формальної освіти у галузі заповідної справи, а саме:
1. Актуальні напрямки формальної та неформальної освіти у заповідній справі;
2. Розвиток зеленого туризму на території об’єктів ПЗФ;
3. Міжнародна наукова та освітня діяльність в галузі заповідної справи;
4. Освітні інновації у моніторингу стану навколишнього середовища;
5. Моніторинг довкілля : сучасний стан, перспективи та міжнародний досвід.
6. Methodological Aspects of Teaching English in the Educational program «Protected Areas».

Співробітники кафедри беруть участь у підготовці і проведенні загальнофакультетських конференцій:

  • Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво»
  • Щорічної Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Можливості та перспективи

На кафедрі працює студентське наукове товариство, члени якого виконують власні дослідження, пишуть наукові роботи, статті, виступають з доповідями на конференціях та беруть участь у Всеукраїнських та Регіональних конкурсах студентських наукових робіт.

Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів під керівництвом проф. Максименко Н. В. або проф. Балюка С. А.

За бажанням студенти можуть взяти участь у програмах міжнародної мобільності та певний час навчатись, пройти стажування або практику у закладах вищої освіти Європи.