Меню Закрити

Наукова школа «Моніторинг довкілля»


Науковий куратор:

Гололобова Олена Олександрівна ,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Кочанов Едуард Олексійович,  кандидат військових наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Наукові дослідження з моніторингу довкілля розпочались у 2007 році разом зі створенням кафедри моніторингу довкілля та природокористування. Основними напрямками досліджень є:

  • Моніторинг екологічного стану атмосферного повітря (під керівництвом проф. Максименко Н. В., доц. Кочанова Е. О.). Досягнуто значних результатів у просторово-часовому моделюванні кліматичних змін; моніторингу та картографічному моделюванні хімічного складу атмосфери; дослідженні акустичного (шумового), електромагнітного та пилового забруднення населених пунктів; вивченні здатності атмосфери до самоочищення. Удосконалена і впроваджена методика оцінки біокліматичних показників для визначення режиму комфортних погод у різних регіонах України.
  • Моніторинг якості поверхневих вод (під керівництвом проф. Максименко Н. В., доц. Гололобової О. О., доц. Кочанова Е. О., доц. Рябенького А. В.). Розроблено і втілено в життя на багатьох водоймах України методику комплексної екологічна оцінка якості вод малих та середніх річок, ставків та водосховищ. Встановлені особливості впливу екологічного стану території водозбірного басейну на формування якості води та стану гідро біонтів. Значний внесок у дослідження наукової школи вносять роботи аспірантів. У 2017 році захищено дисертацію аспіранта кафедри моніторингу довкілля та природокористування Гоголя Олексія Миколайовича «Геоекологічні основи охорони і раціонального використання біологічних ресурсів Печенізького водосховища», яка присвячена вирішенню актуальної наукової задачі оцінки ролі басейнового підходу у формуванні екологічного стану біологічних ресурсів, оскільки при переважанні рослинноїдних риб у промисловому стаді, ризик їх захворювання внаслідок потрапляння у воду забруднення з поверхневим стоком, що формується в межах водозбору дуже високий. Автором розроблено і реалізовано адресні заходи, спрямовані на покращення екологічної ситуації Печенізького водосховища.
  • Моніторинг екологічного стану ґрунтового покриву (під керівництвом проф. Балюка С. А. та всіх викладачів кафедри моніторингу довкілля та природокористування). Проведено дослідження різних характеристик ґрунтового покриву України, поставлено серію експериментів із використанням добрив та засобів хімізації. Отримано значних успіхів при вивченні системи «грунт-рослина».
  • Комплексний моніторинг стану екосистем і ландшафтів та оцінка екологічних ризиків захворюваності населення під їх впливом. Здійснено суцільне ландшафтно-екологічне обстеження Харкова і області. Виявлено регіони з високим рівнем екологічних ризиків та зроблено прогнози з розвитку захворюваності населення.

Значний обсяг досліджень наукової школи включені до виконання НДР, що фінансувались МОН України: «Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки» (№ ДР 0117U004873) (2017-2019 р.р.) та Моделювання стану компонентів довкілля для створення системи екологічного менеджменту територій різного функціонального призначення (№ ДР 0115U000505) (2015-2016 р.р.).

  • вплив природних і соціально-економічних умов на екологічну якість сільськогосподарських культур, зокрема, закономірності накопичення і розподілу важких металів в системі «грунт-рослина» в умовах контрольованого водного режиму, приміських зон великих та малих міст;
  • агроекологічна оцінка осадів стічних вод для застосування у сільському господарстві,
  • агроекологічна та еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення фермерського господарства,
  • шляхи підвищення ефективності землекористування при веденні особистого селянського господарства.

З 2011 р. колектив кафедри спільно з  Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» включився до виконання науково-дослідних робіт 2-го рівня за завданням ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. з власною темою «Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем» (керівник – Максименко Н.В.) та виконав серію НДР: «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» (2011-2013 р.р., відповідальний виконавець Шимель О. О.) , «Ландшафтне планування агроекосистем» (2013 р.), «Картографічне моделювання, як підґрунтя  для розробки науково-інноваційних основ управління агроекосистемою» (2014 р., відповідальний виконавець Михайлова К. Ю.), «Аналіз медико-екологічних аспектів функціонування агроландшафтів для розробки теоретичних засад екологічного нормування вмісту важких металів у ґрунтах» (2015 р., відповідальний виконавець Дудченко В. Ю.). В продовження співробітництва  на 2016-2020 pp. кафедра включена співвиконавцем ПНД НААН 1 «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основа сталого розвитку України» з темою: «Інноваційні підходи до експлуатації ґрунтів в умовах урболандшафту» (керівник – Максименко Н.В ,відповідальний виконавець Гололобова О.О.).

З 2015 року з метою комерціоналізації наукових досліджень в контексті концепції пошуку нових, альтернативних удобрювачів – речовин, здатних також продуктивно впливати на ріст і розвиток рослин, як і загальноприйняті традиційні туки, під керівництвом к.с-г.н., доц.. Гололобової О. О. проводиться науковий пошук ефективного застосування кремнієвмісних препаратів для сільськогосподарських рослин, родючості грунту та виробництва якісної та екологічно безпечної рослинної продукції. Зокрема, отримані результати, в яких надана агроекологічна оцінка мікроелементного статусу ґрунтів, агроекологічна оцінка детокс-ефекту кремнієво-калійного листового підживлення овочів при мінеральній та органічній системах добрив, врожайності та екологічної та економічної ефективності овочевої продукції із застосуванням сучасних препаратів кремнію.

З метою вивчення агроекологічної ефективності використання відходів виробництва гуматів в якості добрива овочевих культур у 2016–2018 рр. проведено ряд польових та лабораторних досліджень. Результатами дослідження є визначення агроекологічної оцінки мікроелементного статусу органічних відходів виробництва гуматів, ґрунтів; якості овочевої продукції, вирощеної при внесенні органічних відходів виробництва гуматів в якості добрива основного внесення, розрахунок екологічної та економічної ефективності.

Розроблено систему комплексного оздоровлення грунтового покриву, що успішно апробована на фермерських господарствах степової зони України.

Протоколи засідань наукових семінарів наукової школи “Моніторинг довкілля”