Меню Закрити

Навчально-методичні видання

Підручники та навчальні посібники:

Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері : навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 568 с.

Ландшафтна екологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н. В. Максименко, В. М. Гуцуляк, Т. В. Дудар. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 284 с.

Environment management activity textbook for students of higher educational establishments / Under the editorship of N. V. Maksymenko, – Kh. : V. N. Karazin Kharkiv national university, 2012. – 336 p. – (Library of ecologist)

Нормування антропогенного навантаження: підруч. для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Екогеохімія нафти та газу» / Н. В. Максименко, Е. О. Кочанов; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 302 с: табл.

Організація управління в екологічній діяльності: [підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н. В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р. О. Квартенко; вид. 3-тє, перероб. і доп. – Х. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 282 с. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).

Загальна метеорологія та кліматологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. В. Максименко, І. В. Бєляєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 256 с.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-е вид., доп. і перероб. – Х. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.

English Bachelors` course in Ecology : навчальний посібник [для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н. І. Черкашина, Є. М. Воронова, Н. В. Максименко ; 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 504 с. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).

Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010606 «Заповідна справа» галузь знань 0401 «Природничі науки». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 139 с.

Посібники:

Екологія та охорона навколишнього середовища : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста) / Укл.: Н. В. Максименко, Г. В. Тітенко, Н. Л. Ричак, Н. Б. Кравченко, О. М. Крайнюков, К. І. Кучеров, М. М. Пеліхатий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 60 с.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : навчально-методичний посібник / Н. В. Максименко, Н. І. Черкашина, Е. О. Кочанов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 92 с.

Основи декоративної дендрології та квітникарства : навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних, самостійних та науково-дослідних робіт для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Гололобова. – ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 104 с.

Метеорологія та кліматологія : навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних та самостійних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. В. Масименко, К. Ю. Різник – Вид. 3-е перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Засоби збалансованого використання агросфери і методичні вказівки для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Гололобова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 56 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності : навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних та самостійних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко, А. С. Александрова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 60 с.

Нормування антропогенного навантаження: лаб. практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Екогеохімія нафти та газу» / Н. В. Максименко, Е. О. Кочанов, худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 79 с.: табл.

Максименко Н. В. Метеорологія і кліматологія: Навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних, самостійних та науково-дослідних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Вид. 2-е пер. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 88 с.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямком підготовки / укл.: О. М. Крайнюков, Г. В. Тітенко, Н. В. Максименко, А. Н. Некос, В. Г. Карпов, І. А. Кривицька, В. В. Филенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 60 с.