Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування охоплює наступну тематику:

 • Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля.
 • Оцінка стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Формування екологічної мережі.
 • Агроекологія.
 • Лісова екологія та дендрохронологія.
 • Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря.
 • Медико-екологічні дослідження.
 • Ландшафтно-екологічні дослідження.
 • ГІС – моделювання територій для екологічних потреб.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт та грантів факультету.
• «Моделювання і прогнозування змін природних і природно-антропогенних комплексів для цілей ландшафтного планування» № державної реєстрації 0112U007571 (2013-2014 р. р.),
• «Моделювання стану компонентів довкілля для створення системи екологічного менеджменту територій різного функціонального призначення» № державної реєстрації 0115U000505 (2015-2016 р. р.),
• «Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки» № держреєстрації 0117U004873 (2017-2019 р. р.)
• «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» НДР № 40-12 (2012-2013 р.р.)
• «Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування» № державної реєстрації 0113U003714 (2013 р.),
• «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» № державної реєстрації 0114U002892 (2014 р.).
Співробітники кафедри брали участь від ХНУ імені В.Н. Каразіна в наукових дослідженнях, які виконувались в ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України за Програмою наукових досліджень Національної Академії аграрних наук України 01 «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів» на 2011-2015 р. р., зокрема:
– «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» (2012-2013 р.р.);
– «Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем» (2014-2015 р. р.).
Вченими кафедри виконувалась НДР за завданням Міністерства оборони України «Критерії попереднього вибору територій та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України (“ЗЕМЛЯ-ЕКО”)» № державної реєстрації 0115U001016 (2015-2016 р. р.)
Кафедра приймає активну участь у реалізації Міжнародних грантів факультету, а саме:
• NEAR4 «Мережа для проведення екологічної оцінки та ремедіації водних екосистем» (2009-2011)
• Темпус № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту” (Австрія, Угорщина, Нідерланди, Греція, Росія, Білорусь, Молдова, Україна, Ірландія) (2009-2012 р.р.).
• Темпус № 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах» (Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Україна, 2013-2017),
• Міжнародного Вишеградського Фонду ««Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
• Британської Ради «Оцінка впливу на навколишнє середовище добутку та використання нетрадиційних вуглеводнів» (2014), компанії Шелл «Розробка освітньої (магістерської) програми “Екогеохімія нафти та газу” в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (2014-2015),
• Фонду імені Івана Виговського (Польща, Україна, 2016-2017).
• INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Викладачі кафедри брали активну участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» та входять до авторського колективу відповідного видання, а також долучились до розробки «Екологічної стратегії Харківської області».

Організація конференцій

Кафедра є організатором проведення у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна щорічної конференції Всеукраїнські наукові Таліївські читання, зареєстрованої Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації за матеріалами виступів на яких видається збірка статей «Охорона довкілля».

Співробітники кафедри беруть участь у підготовці і проведенні загальнофакультетських конференцій:

 • Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво»
 • Щорічної Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
 • Щорічної студентської наукової конференцію англійською мовою “Ecology is a priority”.

Можливості та перспективи

На кафедрі працює студентське наукове товариство, члени якого виконують власні дослідження, пишуть наукові роботи, статті, виступають з доповідями на конференціях та беруть участь у Всеукраїнських та Регіональних конкурсах студентських наукових робіт.

Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів під керівництвом проф. Балюка С. А. або доц. Максименко Н. В.

За бажанням студенти можуть взяти участь у програмах міжнародної мобільності та певний час навчатись, пройти стажування або практику у вищих навчальних закладах Європи.